default-header
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Hét Preventie Team:  

(Susan Stevens);

 • Lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
 • Lid van de beroepsvereniging Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG), tevens in het bezit van een Nederlands diploma voor Psychosociaal /Natuurgeneeskundig Therapeut, handelend als zelfstandig gevestigd Psychosociaal Therapeut;
 • In het bezit van een Nederlands diploma voor Medische en Psychosociale Basiskennis.

 

(Harold Stevens);

 • lid van Beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT), in het bezit van een Nederlands diploma voor Psychosociaal/Natuurgeneeskundig Therapeut, handelend als zelfstandig gevestigd Psychosociaal Therapeut;

Cliënt ;
Degene aan wie door Hét Preventie Team advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;

Praktijkadres:
De locatie waarop de praktijk wordt uitgeoefend.

 

Artikel 2, Algemeen

Hét Preventie Team geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3, Basis

Hét Preventie Team kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de (arbo)arts adviseren. In het laatste geval houdt Hét Preventie Team de (arbo)arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Hét Preventie Team hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Hét Preventie Team geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Hét Preventie Team gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt Hét Preventie Team de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Hét Preventie Team is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij Hét Preventie Team zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6, Intellectuele eigendom

Hét Preventie Team behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Hét Preventie Team noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Hét Preventie Team verstrekt zijn.

 

Artikel 7, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt / opdrachtgever aan Hét Preventie Team per factuur te geschieden, binnen de gestelde betalingstermijn.

 1. Compensatie door de cliënt / opdrachtgever met bestaande of vermeende vorderingen op Hét Preventie Team is uitgesloten.
 2. Indien de cliënt / cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt / opdrachtgever.

 

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Hét Preventie Team heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Hét Preventie Team heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt / opdrachtgever. Zij begeleidt de cliënt naar beste weten en kunnen om te komen tot verbetering van de gezondheid, vitaliteit en welzijn.
Hét Preventie Team baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die de cliënt zelf verstrekt over diens gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Hét Preventie Team verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de cliënt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Hét Preventie Team.

 1. Hét Preventie Team is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgscha- de, gederfd arbeidsinkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Hét Preventie Team niet aanspra- kelijk.
 2. De aansprakelijkheid van Hét Preventie Team is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Indien de assuradeur van Hét Preventie Team om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Hét Preventie Team te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste éénmaal het honorarium voor de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Hét Preventieteam is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, schade, zowel direct of indirect respectievelijk van of aan goederen van de client. Laat waardevolle spullen daarom thuis of geef ze in bewaring van de trainer.
 4. De client verklaart hierbij de accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat kosten van ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De client is er zich van bewust dat het gebruik van de accommodatie risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik van apparatuur kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de client Hét Preventieteam vrijwaren voor aansprakelijkheid van derden.

Artikel 10, Geschillen en toepasselijk recht

 1. Voor geschillen tussen Hét Preventie Team en de cliënt over de persoonlijke bejegening van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de BGN, RBCZ of VBAG gehanteerd.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN, RBCZ, WKKGZ, CAT of VBAG te beslechten.